Điều dưỡng

Năm 2017, Nhật Bản khát điều dưỡng, hộ lý

Năm 2017, Nhật Bản khát điều dưỡng, hộ lý

Trong thời gian tới, Nhật Bản sẽ cho phép Việt Nam cung ứng lao động ngành nghề điều dưỡng theo chương trình thực tập sinh. Chương trình này được thông qua sẽ là cơ hội lớn

Liên hệ