NHS

TUYỂN 12 NỮ GIA CÔNG XỬ LÝ THỊT GÀ
12 HYOGO 15,4 Man

Ngày PV: 11/2022 - Chế độ đãi ngộ tốt - Việc làm có tăng ca - Tuyển gấp - Bay nhanh

TUYỂN 4 NAM GIA CÔNG XỬ LÝ THỊT GÀ
4 HYOGO 16,2 Man

Ngày PV: 11/2022 - Tuyển gấp - Bay nhanh - Thi là đỗ - Đơn hàng có tăng ca, làm thêm