Đơn hàng Sản xuất đồ nội thất

TUYỂN 9 NỮ SX ĐỒ NỘI THẤT
9 TOCHIGI 28 TRIỆU

Được đánh giá là đơn hàng có mức thu nhập ổn định có làm thêm, tăng ca, cơ hội nâng cao khả năng ngoại ngữ