Đơn hàng Đúc

TUYỂN 06 NAM LÀM NGÀNH ĐÚC
6 GIFU 30 TRIỆU

Đơn hàng làm ngành đúc - NLĐ được hỗ trợ tiền nhà - Nhà ăn của công ty phục vụ 03 bữa ăn/ ngày